วันที่
ชื่อเรื่อง
15  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเลา องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรางน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ (วัดไข้) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหน้ากากผ้าสีขาว จำนวน 12,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อน้ำยาเคมีผสมฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเจลล้างมือและน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดบรรจุสเปรย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง