วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ป้องกันควบคุมโรค จำนวน 3 รายการ
10  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ื่อการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2563
26  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถขนย้ายวัสดุดำเนินงาน ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลและตรวจสอบข้อมูลบ่อบาดาล จำนวน 11 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อโต๊ะขาว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 25 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวสตภัย จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง