วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก 3502 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งไม้ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายสวนสมุนไพร และป้ายประจำสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านหนองเบน หมู่ที่ 8 - บ้านสวนป่า (จ่ายขาดสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อถังดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง