วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเจลล้างมือและน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดบรรจุสเปรย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำ คสล. ติดกำแพงวัดมะเกลือเก่า หมุู่ที่ 1 ตำบลมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมศักดิ์-นายโสฬส หมุู่ที่ 2 ตำบลมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมศรี วันสูงเนิน หมุู่ที่ 1 ตำบลมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวิชาญ บนสูงเนิน หมุู่ที่ 1 ตำบลมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางละมัย กุลจันทึก หมุู่ที่ 1 ตำบลมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมศักดิ์ - นางอพันตรี ซอยบ้านนายสมศักดิ์ - โสฬส หมู่ที่ 2 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ หมู่ 11 บ้านหนองเลา ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง