วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 (งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 (งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จ้างจัดหาอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.สูงเนิน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องโทรทัศน์ LED แบบ Smart Tv กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มหินลาด บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ 19 (ข้อบัญญัติ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นฝายน้ำล้น หน้าบ้านนางโอบ บ้านบุตาสง หมู่ที่ 7 (ข้อบัญญัติ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ปี พ.ศ 2567 สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง