วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 8 หลังคาเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มหินลาด บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ 19 (จ่ายขาดสะสม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรรถแบล็คโฮร เพื่อกำจัดวัชพืช การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน โคครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงทวี หมู่ที่ 16 บ้านโนนสมบูรณ์ (ข้อบัญญัติ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองซาด หมู่ที่ 14 (ข้อบัญญัติ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างจัดสถานที่ งานพิธีอัญเชิญผ้าสไบพระราชทานและรูปหล่อท้าวสุรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง