วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อดินถม จำนวน 2,050 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครือง
21  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเหมือน ภู่ตะขบ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไผ่ (ข้อบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสรีภาพ หมู่ที่ 20 บ้านวังรางใหญ่พัฒนา (ข้อบัญญัติ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบสูบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านบุตาสง (ข้อบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างโครงการงานเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (งวดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง