วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 คุ้มปากดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 17- บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใสระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านปลายราง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 70 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการปรับพื้นที่แปลงสาธิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา แกะลาย ปิดทอง ขาสิงห์ลายดอก หมู่ 9 หน้า 9 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไม้ตามย หมู่ที่ 4 (ข้อบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านวังรางใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง