วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถขนย้ายวัสดุดำเนินงาน ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลและตรวจสอบข้อมูลบ่อบาดาล จำนวน 11 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อโต๊ะขาว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 25 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวสตภัย จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 88-8845 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 24-บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านหนองม่วง-บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกคุ้มหนองโพธ์น้อย หมู่ที่ 5 บ้านหนองม่วง ตำบลมะเกลือเก่า (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง