วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งเวทีกลาง พร้อมติดตั้งระบบไฟ แสง สี เสียง พร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า โครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับตกแต่งบริเวณงาน พร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ติดตั้งเวทีกลาง พร้อมระบบฟ แสง สี เสียง พร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลมะเกลืือเก่า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาการแสดงมหรสพ (ลิเก) โครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2564 ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างค่าบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างจ่้างเหมาเครื่องจักร (ชุดบดอัด) จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จัดซื้อหินคลุก จำนวน 80 ลบ.ม.
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 บ้านหนองซาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง