วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม www.makluakao.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 3/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกคุ้มหินลาด หมู่ 19 บ้านมเกลือเก่าสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้้านหนองม่วง ม 5 -บ้านโสกจาน ม.17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างทำอาหาร ค่าเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน โครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาในการจัดและตกแต่งสถานที่ โครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีียงเขาสามสิบส่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง