วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ในวันที่ 19 มีน่าคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ บ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ 13 - สามแยกบ้านโสกจาน หมู่ 17 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ หมู่ที่ 15 บ้านคำไฮ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน ผห 8961 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านนางบุหลง เทิงสูงเนิน ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านตาหมวย บ้านหนองม่วง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตาเริ่ม หมู่ที่ 5 บ้านหนองม่วง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางสำราญ คตสูงเนิน ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงทวี หมู่ที่ 16 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง