วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2567
จ้างโครงการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2567 กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อชุดทดลองเลี้ยงไส้เดือน โครงการสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ยต 6567 นครราชสีมา สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงชา - บ้านนายคบ บ้านห้วยใผ่ หมู่ที่ 10 (ข้อบัญญัติประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองซาด - บ้านห้วยไผ่ (ศาลปู่ตา) บ้านห้วยใผ่ หมู่ที่ 10 (ข้อบัญญัติประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านหนองซาด หมู่ที่ 14 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง