วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับงานประมวลผล สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ข้ามคลองอีสานเขียว) บ้านหนองหลักพันสโมสร ม. 12 ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเวียง-บ้านนายทับ บ้านหนองหลักพันสโมสร ม. 12 ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-8845 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค กองคลัง อบต.มเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางตุ๋ย แสนสูงเนิน ม. 2 บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง