วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงแฉล้ม ม. 16 บ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้ออุปกรณ์ไฟฉุกเฉินสัญญาณไฟหมุนพร้อมติดตั้ง รถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเรียม(ตาดำ) หมู่ 10 บ้านห้วยไผ่ ตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัด ม. 9 บ้านวังรางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า ม. 9 บ้านวังรางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้้ม 10 หมู่ 9 บ้านวังรางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์กีฬาโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง