วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเสวก-บ้านนายเหิน หมู่ที่ 8 บ้านปลายราง (ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปากทาง ส.อบต. อุดม หมู่ที่ 15 บ้านคำไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุกสายวัดเก่า - สายนายวิสัน หมู่ที่ 11 บ้านหนองเลา (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างติดสติ๊กเกอร์รถกระเช้าไฟฟ้า กองช่าง หมายเลขทะเบียน 86-3153 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ สำนักปลัด หมายเลขทะเบียน ผท 8961 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลอง-บ้านนายสังข์ หมู่ 14 บ้านหนองซาด ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง