วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการและภาคีเครือข่าย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟาสติกคอนกรีต เส้นเข้าหมู่บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง บล็อกปลูกหญ้า กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 4 จุด
15  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่าง สำหรับเด็ก ศพด.สังกัด อบต.มะเกลือเก่า โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง (ข้อปัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครการจัดงานบัณฑิตน้อย (ปัจฉิมนิเทศ ศพด.สังกัด อบต.มะเกลือเก่า) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาอ่างเกิ้งและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 11 บ้านหนองเลา (ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง