วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดเก้าอี้รับแขก กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวััสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้าย ในพิธีมอบเสื้อกันหนาวและมอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปา หมู่ 10 บ้านห้วยไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยใหญ่ หมู่ 4 บ้านหนองไม้ตาย ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเพื่อติดสติกเกอร์รอบคันแถบสะท้อนแสง รถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหัวเขาพัฒนา ม.13-บ้านหนองหลักพันสโมสร ม. 12 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเลา ม.11 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยสองพัน ม.4 บ้านหนองไม้ตาย ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง