วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหนองม่วง หมู่ที่ 5 - บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลมะเกลือเก่า กว้าง 5 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,575 ตรางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล มะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการและภาคีเครือข่าย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟาสติกคอนกรีต เส้นเข้าหมู่บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง บล็อกปลูกหญ้า กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 4 จุด
15  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่าง สำหรับเด็ก ศพด.สังกัด อบต.มะเกลือเก่า โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง (ข้อปัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครการจัดงานบัณฑิตน้อย (ปัจฉิมนิเทศ ศพด.สังกัด อบต.มะเกลือเก่า) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง