วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2564
ซื้อสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชาย เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิต-19 ตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้้องระดับ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (ห้องประชุมกตัญญู) สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ 1 จากพิทักษ์ภัณฑ์ - ประปา (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเครื่องจักรปรับเกรดถนนเลียบคลองชลประทานเพื่อทำความสะอาดวัชพืชริมถนนตามแนวคลองส่งน้ำ ม. 18 บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง