วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถขยะ (ถุงมือยาง) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
จ้างโครงการงานวางท่อส่งน้ำประปาดิบหมู่บ้าน บ้านหนองม่วง หมุ่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์สำนักงานทะเบียน ขน 6215 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างโครงการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2567 กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนอ้อ บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ 18 (จ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (CCTV) บริเวณพื้นที่เสี่ยง บ้านปลายราง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางหลวง 24- บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อรถพรวนดิน กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง