วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิคส์(เครื่องสำรองไฟฟ้า) สำหรับ ศพด.สังกัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.มะเกลือเก่า จำนวน 6 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงหอถังประปาและหลังคาคลุมถัง หมู่ที่ 20 บ้านวังรางใหญ่พัฒนา (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำบาดาล(ซับเมิร์ส) กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างทรายหยาบ งานป้องกันและบรรเทาสาาธารณภัย อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์รถเเก็บขยะ กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็คทรอนิคส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้าย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ม. 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง