วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหัวเขาพัฒนา ม.13-บ้านหนองหลักพันสโมสร ม. 12 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเลา ม.11 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยสองพัน ม.4 บ้านหนองไม้ตาย ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกถนนภายในบ้านมะเกลือเก่าพัฒนา ม. 18 จำนวน 3 เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถโดยสารประจำทางปรับอากาศ จำนวน 2 วัน วันละ 4 คัน โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชนตำบลมะเกลือเก่า สานต่อ ภูมิปัญญา เศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชนตำบลมเกลือเก่า สานต่อ ภูมิปัญญา เศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานประเพณีวิถีไทย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบันทึกวีดีโอ (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)พร้อมนำเสนอผ่านทางสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์งานของ อบต.มะเกลือเก่า กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 1-6 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสวนสราญรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดหาเครื่องแต่งกาย วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับนักแสดงการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านกิจกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ บริเวณสวนสราญรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม สำหรับนักแสดง กิจกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 6 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง