วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน ทะเบียน ขน 6215 นครราชสีมา กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำ เลขทะเบียน ผห 8961 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์หน้าศาลาประชาคม บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ 9 (ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
ซื้อแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผห 8961 นครราชสีมา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬาโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ฺBox Culvert) บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ 19 สายแยกมิตรภาพ - วัดบุ่งคล้า (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 86-3153 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง