วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และ ศพด.สังกัด อบต.มะเกลือเก่า (เพิ่มเติมช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มเะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
จ้างดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมและห้องผู้บริหาร สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟไซเรนรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 88-8845 นครราชสีมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยใหญ่ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยศาลตาปู่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 16 (ข้อบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง