วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2564
ซื้อไก่ไข่สาวพร้อมอาหารและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่แก่คนพิการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ ปี 2565 สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างโครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 บ้านคำไฮ (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธี Skin Petch หมู่ที่ 5 บ้านหนองม่วง - หมู่ที่ 14 บ้านหนองซาด (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชาย เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิต-19 ตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้้องระดับ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (ห้องประชุมกตัญญู) สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง