วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองม่วง หมู่ 5 - บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 17 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างทำป้ายที่ทำการ อบต.มะเกลือเก่า พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และปรับภูมิทัศน์ประดับตกแต่ง สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน ขน 6215 นครราชสีมา กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน ขน 2260 นครราชสีมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า
21  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย)ชนิดถุง กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง