วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4 - บ้านหนองม่วง หมู่ 5 (ข้อบัญญัติ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมให้ความรู้ศึกษาดูงานฯ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่ม เครื่องดื่มเพื่อใช้รับรองและบริการประชาชน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 2 คัน 2 วัน โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศจำนวน 1 คัน 2 วัน โครงการอบรมให้ความรู้ศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 2 วัน ตามโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน 2 วัน ตามโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง