วันที่
ชื่อเรื่อง
12  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มดงซาง ม. 5 บ้านหนองม่วง กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมคิด ธรรมวิชัย บ้านหนองม่วง ม. 5 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างจัดและตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างเครื่องเสียง โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเด็กที่เข้ารับอนุบัตร โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบปั๊มจ่ายน้ำดับเพลิงและระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รถดับเพลิง ทะเบียน ยต 6567 นครราชสีมา สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสุวิทย์-บ้านนางทับทิม หมู่ที่ 12 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกจานพัฒนา - หัวเขาพัฒนา หมู่ที่ 17 (ข้อบัญััติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบุตาสง (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง