วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 (เงินทุนสำรองเงินสะสม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2564 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ 4 บ้านหนองไม้ตาย (ทุนสำรองสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและอุทกภัย สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อลอดถนน สายบ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ที่ 12 - บ้านหนองซาด หมู่ที่ 14 (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบ่อบาดาลเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังรางน้อย (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมรื้อขุดซ่อมผิวถนนสายคุ้มคลองส่งน้ำบ้านโสกจานพัฒนา หมู่ที่ 17-บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ที่ 12 (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างทำทางเดินคอนกรีตไปสวนสมุนไพร สวนมะนาว กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทดแทนท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 9 บ้านวังรางน้อย (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างโครงการงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและฝาบ่อซอยบ้านนายสุย - ศาลตาปู่ จำนวน 8 แห่ง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไผ่ (ข้อบัญญัติปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง