วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงดอม บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ป้องกันควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ปริ้นเตอร์ สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มปากดง บ้านนายนพดล ภูหัวตลาด หมู่ที่ 6 บ้านวังรางใหญ่ (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล. บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำหรับ ศพด. จำนวน 7 แห่ง) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง