วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างทางเข้าบ้าน คสล. 2 จุด หมู่ 3 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านยายชิว หมู่ที่ 3 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าฟาร์มกำนันโสภณ หมู่ที่ 3 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปลายราง ม. 8 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า
10  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน(เช็คระยะ) สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามลานมัน ม.15 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุงทิน หมู่ 15 บ้านคำไฮ (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำ VDO Presentation กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง