วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน ขน 6215 นครราชสีมา กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน ขน 2260 นครราชสีมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า
21  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย)ชนิดถุง กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดสว่างบูรพาราม - ถนนยุทธศาสตร์ หมู่ 2 บ้านมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างและซ่อมแซมมุ้งลวดประตู ศพด.บ้านหนองเบน อบต.มะเกลือเก่า
18  ก.พ. 2565
ซื้อัวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทดแทนท่อระบายน้ำเดิม สายหนองไม้ตายหมู่ 4 - บ้านหนองม่วง หมู่ 5 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง