วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2565
จ้างดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมและห้องผู้บริหาร สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟไซเรนรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 88-8845 นครราชสีมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยใหญ่ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยศาลตาปู่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 16 (ข้อบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองม่วง หมู่ 5 - บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 17 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างทำป้ายที่ทำการ อบต.มะเกลือเก่า พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และปรับภูมิทัศน์ประดับตกแต่ง สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง