วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ม.9 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
วัสดุก่อสร้าง โครงการขยายส่วนบริการประชาชน ที่ทำการ อบต.มะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า
24  ส.ค. 2565
จ้างติดตั้งหลังคาเมทัลชีทพร้อมรางน้ำ โครงการขยายส่วนบริการประชาขน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (บ้านผู้ยากไร้) กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเตรียมดินถุงปลูกดาวเรืองและทานตะวัน กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อต่อเติมถนน คสล.ซอยบ้านนางใหญ่ ม. 10 บ้านห้วยไผ่ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ(รถกระเช้าไฟฟ้า) ทะเบียน 86-3153 นครราชสีมา กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มหลัก 8 ซอยยายจักร หมู่ 19 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 2 - วังเณร ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครือง กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง