วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โครงการส่วนขยายบริการประชาชน อบต.มะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ที่ 12 - บ้านหนองซาด หมู่ที่ 14 (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ โครงการสนับสนุนเครื่องดนตรีให้วงดนตรีเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างติดตั้งฝารางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน โคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง 24000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 18000 บีทียู จำนวน 2 เคร่ื่อง รวม 4 เครื่อง กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษายานพาหนะ (เช็คระยะ) รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน ขก 3502 นครราชสีมา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน ขก-3502 นครราชสีมา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษให้กับคนพิการ ประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง