วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ฯ สามสิบส่าง กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างจัดตกแต่งสถานที่ เต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ พัดลม ผ้าคลุมเก้าอี้ โครงการ อบต.พบประชาขน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเครื่องเสียง เวที เครื่องปั่นไฟ เดินระบบไฟฟ้า โครงการ อบต.พบประชาชน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างจัดสถานที่ โครงการ อบต.พบประชาชน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเวที ป้ายต้อนรับ ป้ายบอกทาง โครงการ อบต.พบประชาชน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างสื่อและอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์พร้อมถ่ายภาพวีดีโอ โครงการ อบต.พบประชาชน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อผ้าผูกประดับ โครงการ อบต.พบประชาชน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหาร โครงการ อบต.พบประชาชน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการ อบต.พบประชาชน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ การขับเคลื่อนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง