วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีและงานทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างติดตั้งเสาพาดสายไฟฟ้า และติดตั้งไฟแสงสว่าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม. 15 บ้านคำไฮ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสุดสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองซาด หมู่ที่ 14 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม บ้านหนองซาด หมู่ที่ 14 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเครื่องจักรปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิมและบดอัดหินคลุก ถนนทางเข้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ ม. 15 บ้านคำไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนสายทางเข้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านคำไฮ ม.15 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง