วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2565
จ้างติดตั้งไฟประดับตกแต่งบริเวณงาน พร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า โครงการจัดงานลอยกระทง ต.มะเกลือเก่า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
จ้างติดตั้งเวทีกลาง ระบบไฟ แสง สี เสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน กองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5- บ้่านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยตรงข้ามลานตากผู้ใหญ่ดิษฐ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองไม้ตาย (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างเช่าเต็นท์/เก้าอี้พลาสติก กิจกรรมบริการสังคมมอบข้าวสารและแว่นสายตา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างเช่าเต็นท์/เก้าอี้พลาสติก กิจกรรมริการสังคมมอบข้าวสารและแว่นสายตา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการสังคมมอบข้าวสารและแว่นสายตา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองเลา คุ้มบนเขา หมู่ที่ 11 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง