วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักระบายน้ำและฝาปิด คสล. (ห้วยน้ำมัน-ปากทาง) หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างรถบัสปรับอากาศ โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้ักับเกษตรกร กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองเบน หมู่ ๘ - บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒ (ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 (งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 (งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จ้างจัดหาอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.สูงเนิน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องโทรทัศน์ LED แบบ Smart Tv กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง