วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามลานมัน ม.15 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุงทิน หมู่ 15 บ้านคำไฮ (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำ VDO Presentation กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงดอม บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ป้องกันควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ปริ้นเตอร์ สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มปากดง บ้านนายนพดล ภูหัวตลาด หมู่ที่ 6 บ้านวังรางใหญ่ (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง