วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ การขับเคลื่อนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นางบุญลับ มณีทัศน์) ม 6 บ้านวังรางใหญ่ กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
วัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ (นางบุญลับ มณีทัศน์) ม. 6 บ้านวังรางใหญ่ (งบประมาณ อบจ) กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า
31  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก และเครื่องพิมพ์เลเซอร์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 2 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังราง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างรถบัส โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้กแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า
25  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง