วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการสังคมมอบข้าวสารและแว่นสายตา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองเลา คุ้มบนเขา หมู่ที่ 11 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวง 24 บ้านหนองม่วง หมู่ 5 (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างทำอาหารกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างซ่องสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาออกแบบและพิมพ์วารสาร จำนวน 4,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อหินคลุก จำนวน 280 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านคำไฮ หมู่ 15 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างติดตั้งประตูและหน้าต่าง โครงการขยายส่วนบริการประชาชน อบต.มะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมที่ทำการ อบต.มะเกลือเก่าและศูนย์ให้บริการประชาชน อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง