วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษายานพาหนะ (เช็คระยะ) รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน ขก 3502 นครราชสีมา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน ขก-3502 นครราชสีมา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษให้กับคนพิการ ประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อเมล็ดพันธ์ผัก โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษให้กับคนพิการ ประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน) สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนน ม. 1 บ้านมะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบกรองประปาหมู่บ้าน บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อแก้ไขการระบายน้ำบ้านมะเกลือเก่า ม 2 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างและน้ำดื่ม โครงการจัดบริการและให้ความรู้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบ้านหนองม่วง ม 5 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง