วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ (โต๊ะหน้าขาว) จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านโนนสมบูรณ์ ซอยจิรายุ หมู่ที่ 16 (ทุนสำรองเงินสะสม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าอนามัยบ้านนางเกษตร กิ่งทอง บ้านปลายราง หมู่ที่ 8 (ทุนสำรองเงินสะสม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก . บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 (ทุนสำรองเงินสะสม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านวังรางน้อย - วัดเขาซาด หมู่ที่ 9 (ทุนสำรองเงินสะสม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงิน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 ซอยบ้านลุงทวี (ทุนสำรองเงินสะสม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง