วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 1 ชุด กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คระยะ รถยนต์สำนักงานทะเบียน ขน 6215 นครราชสีมา กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขนมจีน บ้านบุตาสง หมู่ที่ 7 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน - เขามะกอก ช่วงแยกบ้านประธาน อสม. หมู่ที่ 6 บ้านวังรางใหญ่ (ทุนสำรองเงินสะสม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเขาพัฒนา - บ้านวังรางใหญ่ บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ที่ 13 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยสองพัน หมู่ที่ 4 บ้านหนองไม้ตาย (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬาโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ 18 (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบอ่างคำไฮ - ไร่เกษตร บ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง