วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2566
จ้างรถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผห 8961 นครราชสีมา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ม.9 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าคลุมโต๊ะจับจีบ กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนป่าภูหลวง หมู่ที่ 20 บ้านวังรางใหญ่พัฒนา (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสองพัน บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า
2  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุชแและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านวังรางใหญ่ ม.6 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง