วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 ซอยบ้านลุงทวี (ทุนสำรองเงินสะสม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ซอยข้างเซเว่นอิเลเว่น หมู่ 1 (ทุนสำรองเงินสะสม 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมป้าย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ม.15 กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโสกจานพัฒนา - บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ที่ 17 (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มหินลาด) บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ 19 (เงินทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยวัดเก่าบ้านหนองเลา หมู่ที่ 11 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกตรงข้ามวัดหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง