วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายตรงข้ามวัดห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 - บ้านเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวังเณร หมู่ท่ี 2 - ถนนเลียบคลอง ตำบลเสมา (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงต่อเติมส่วนขยายอาคารบริการประชาชน (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อโต๊ะสำหรับให้บริการประชาชน จำนวน 3 โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธีปรับเกรดสายบ้านหนองซาด หมู่ที่ 14 - บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ที่ 12 (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัด บ้านวังรางน้อน หมู่ 9 (ข้อบะัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างติดตั้งและเช็คระบบเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ภายในสำนักงาน อาคารใหม่ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างตรวจเช็คสภาพบำรุงรักษายานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผห 8961 นครราชสีมา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง