วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีทาสนาม กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ซื้อสีทาสนาม โครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้านและพัฒนาศูนย์กีฬาเยาวชน ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.สังกัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 2 - แหล่งท่องเที่ยววังเณร หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือเก่า ตำบลมะเกลือเก่า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (งวดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมระบบแอร์ รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน ขน 2260 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างติดฟิล์มกรองแสง รถบริการแแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน 2260 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 2 - แหล่งท่องเที่ยววังเณร หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือเก่า ตำบลมะเกลือเก่า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ป้องกันควบคุมโรค(น้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ป้องกันควบคุมโรค (น้ำยาพ่นเคมีหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง