วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน กองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5- บ้่านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยตรงข้ามลานตากผู้ใหญ่ดิษฐ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองไม้ตาย (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างเช่าเต็นท์/เก้าอี้พลาสติก กิจกรรมบริการสังคมมอบข้าวสารและแว่นสายตา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างเช่าเต็นท์/เก้าอี้พลาสติก กิจกรรมริการสังคมมอบข้าวสารและแว่นสายตา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการสังคมมอบข้าวสารและแว่นสายตา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองเลา คุ้มบนเขา หมู่ที่ 11 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวง 24 บ้านหนองม่วง หมู่ 5 (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างทำอาหารกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างซ่องสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง