วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านวังรางใหญ่ ม.6 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่า บ้านหนองเลา หมู่่ 11 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (อีเอ็มเอส) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพรพันธ์ ยุวะวงษ์ - นางแอ๊ว โปร่งสูงเนิน หมู่ 18 ตำบลมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางสายบัว บ้านวังรางน้อย หมู่ 9 ตำบลมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้ ดิน บล็อก) กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร(หญ้าเทียม) กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง