วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2566
ซื้อถุงล็อกซิป เพื่อใช้ในการบรรจุยา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการตัดวัชพืชบริเวณสองข้างทาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notebook) กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานป้องกันฯ สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานป้องกันฯ สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อโต๊ะสำหรับบริการประชาชน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง