วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
จ้างเช่าเต็นท์ เก้าอี้ กิจกรรมส่งมอบถังน้ำช่วยเหลือภัยแล้งและมอบถุงยังชีพ สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงจุดจ่ายน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคำไฮ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง อบต.มะเกลือเก่่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้าน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้าน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง