วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2565
ซื้อเมล็ดพันธ์ผัก โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษให้กับคนพิการ ประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน) สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนน ม. 1 บ้านมะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบกรองประปาหมู่บ้าน บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อแก้ไขการระบายน้ำบ้านมะเกลือเก่า ม 2 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างและน้ำดื่ม โครงการจัดบริการและให้ความรู้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบ้านหนองม่วง ม 5 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ทำเอกสารในการอบรม โครงการจัดบริการและให้ความรู้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า
9  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีและงานทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง