วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวัดสว่างบูรพาราม - ยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 2 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6 รายการ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ติดไฟฉุกเฉินสัญญาณพร้อมติดตั้ง รถบรรทุกชยะ กองสาธารณสุขฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า
8  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค กองสาธารณสุขฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฝายน้ำล้น-ศาลปู่ตา บ้านวังรางใหญ่พัฒนา ม. 20 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พรบ ควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 และป้าย พรบ ขุดดินถมดิน พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ป้าย กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างจัดทำป้ายและสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. บ้านหนองซาด หมู่ที่ 14 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง