วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม อบต มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกฝายน้ำล้น-ทางขึ้นเขามะกอก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 งานปรับเกรดและบดอัดคันทางเดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. งานเสริมดินบางช่วง หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,120 ลูกบาศก์เมตร (แน่น) เสริมหินคลุก บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไใ่น้อยกว่า 290 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (งวดที่ 1)
30  พ.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกฝายน้ำล้น-ทางขึ้นเขามะกอก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 งานปรับเกรดและบดอัดคันทางเดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. งานเสริมดินบางช่วง หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,120 ลูกบาศก์เมตร (แน่น) เสริมหินคลุก บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไใ่น้อยกว่า 290 ลูกบาศก์เมตร (หลวม)
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพานหะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-8845 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านคำไฮ หมู่ท่ี 15 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านบุตาสง หมู่ที่ 7 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารส่วนขยาย อบต.มะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง