วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6 รายการ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างเครื่องเสียงและนั่งร้านสำหรับติดป้ายโครงการและปรับดับธงชาติไทยฯลฯ โครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายชื่อ ป้ายริ้วขบวน ป้ายโครงการ โครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างเช่าเต็นท์และเก้าอี้โครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างทำสนามกีฬา ทำความสะอาดสถานที่พร้อมตกแต่ง โครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและเด็กอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างประชาสัมพันธ์งานโครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ครุภัณฑ์ โทรทัศน์ LED สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า