วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุฝึก โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมป้ายสวนเรียนรู้โครงการในพระราชดำริ ร. 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุและด้อยโอกาส กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ด้อยโอกาส กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 12566 (งวดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้าน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง