วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อโต๊ะสำหรับให้บริการประชาชน จำนวน 3 โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธีปรับเกรดสายบ้านหนองซาด หมู่ที่ 14 - บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ที่ 12 (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัด บ้านวังรางน้อน หมู่ 9 (ข้อบะัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างติดตั้งและเช็คระบบเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ภายในสำนักงาน อาคารใหม่ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างตรวจเช็คสภาพบำรุงรักษายานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผห 8961 นครราชสีมา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างรถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผห 8961 นครราชสีมา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ม.9 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าคลุมโต๊ะจับจีบ กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนป่าภูหลวง หมู่ที่ 20 บ้านวังรางใหญ่พัฒนา (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง