วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อโต๊ะสำหรับบริการประชาชน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาาสวันสำคัญของชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างถ่ายภาพเคลื่อนไหวและทำสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อโต๊ะสำหรับบริการประชาชน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อโต๊ะสำหรับให้บริการประชาชน จำนวน 3 โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน โครงการจัดกิจงานบัณฑิตน้อย ศพด.สังกัด อบต.มะเกลือเก่า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างจัดตกแต่งสถานที่พร้อมผูกผ้าบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมฯ โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง