วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2566
จ้างประชาสัมพันธ์งานโครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ครุภัณฑ์ โทรทัศน์ LED สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า
9  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวัดสว่างบูรพาราม - ยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 2 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6 รายการ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ติดไฟฉุกเฉินสัญญาณพร้อมติดตั้ง รถบรรทุกชยะ กองสาธารณสุขฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า
8  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค กองสาธารณสุขฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฝายน้ำล้น-ศาลปู่ตา บ้านวังรางใหญ่พัฒนา ม. 20 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง