วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้าน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม อบต มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกฝายน้ำล้น-ทางขึ้นเขามะกอก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 งานปรับเกรดและบดอัดคันทางเดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. งานเสริมดินบางช่วง หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,120 ลูกบาศก์เมตร (แน่น) เสริมหินคลุก บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไใ่น้อยกว่า 290 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (งวดที่ 1)
30  พ.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกฝายน้ำล้น-ทางขึ้นเขามะกอก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 งานปรับเกรดและบดอัดคันทางเดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. งานเสริมดินบางช่วง หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,120 ลูกบาศก์เมตร (แน่น) เสริมหินคลุก บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไใ่น้อยกว่า 290 ลูกบาศก์เมตร (หลวม)
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพานหะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-8845 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านคำไฮ หมู่ท่ี 15 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง