วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านโนนสมบูรณ์ ซอยจิรายุ หมู่ที่ 16 (ทุนสำรองเงินสะสม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าอนามัยบ้านนางเกษตร กิ่งทอง บ้านปลายราง หมู่ที่ 8 (ทุนสำรองเงินสะสม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก . บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 (ทุนสำรองเงินสะสม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านวังรางน้อย - วัดเขาซาด หมู่ที่ 9 (ทุนสำรองเงินสะสม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงิน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 ซอยบ้านลุงทวี (ทุนสำรองเงินสะสม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ซอยข้างเซเว่นอิเลเว่น หมู่ 1 (ทุนสำรองเงินสะสม 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง